Maakt een waterschap ook gebruik van de SiSa-systematiek voor het afleggen van de verantwoording?

Nee, waterschappen maken geen gebruik van de SiSa-systematiek, maar verantwoorden na afronding van de beschikking middels een financieel verslag.

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient het waterschap een verslag van de uitgevoerde maatregelen en een financieel verslag in. Aan de hand van dit verslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet verslag eruit? Het verslag bevat een overzicht van de uitgevoerde maatregelen waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in uw aanvraag van 2020 en/of 2022, en de feitelijke realisatie. Hoe ziet het financieel verslag eruit? Aan de hand van het financieel verslag geeft u een inzicht in de besteding van de rijksbijdrage dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de kosten. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een goedkeurende controleverklaring. Beide zijn opgesteld door een accountant, overeenkomstig het bijgaande controleprotocol van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verslag en financieel verslag zendt u binnen 13 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat t.a.v. FIB-UDAC-F&I/team Subsidies Postbus 20906 2500 EX Den Haag, of per e-mail aan: postbusIBIsubsidies@minienw.nl.

Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 31 januari 2027 moeten zijn ingediend.