Vraag en antwoord

Op de pagina Vraag en antwoord vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de aanvraag investeringsimpuls verkeersveiligheid.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Vragen stellen kan per mail via info@investeringsimpulsspv.nl. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Bij alle antwoorden geldt dat uiteindelijk de tekst van de regeling bepalend is.

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

De investeringsimpuls verkeersveiligheid is een regeling van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Met deze regeling kunnen gemeenten, waterschappen, vervoerregio’s en provincies een Rijksbijdrage van 50% krijgen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. In de regeling staat beschreven om welke maatregelen het gaat. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met IPO, VNG, Unie van Waterschappen en de vervoerregio’s.

Toepasselijke maatregelen

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een rijksbijdrage?

Voor de eerste aanvraagronde (2020-2021) wordt gebruik gemaakt van een ‘menukaart’. Deze menukaart bevat infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. Deze maatregelen dragen effectief bij aan:
  • de doelstellingen van het SPV 2030;
  • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
  • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.
Alleen maatregelen van de menukaart komen in aanmerking voor een rijksbijdrage. In de bijlage bij de regeling worden de maatregelen opgesomd. De maatregelen zijn uitgewerkt in het rapport kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls verkeersveiligheid (2020-2021).

Hoe is de menukaart van subsidiabele maatregelen tot stand gekomen?

De basis voor de menukaart vormen de maatregelen uit de factsheet “Snel van start met effectieve maatregelen” en de factsheet “Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen”. De initiële lijst is aangevuld met een aantal effectieve maatregelen, mede naar aanleiding van een consultatieronde met zo’n 40 medeoverheden.

Aanvraagprocedure

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden. Aanvragen konden tot en met 1 september worden ingediend.

Welk criterium wordt gehanteerd?

De aanvragen worden gehonoreerd op basis van volgorde van binnenkomst totdat het plafond is bereikt. Hierbij hebben maatregelen die binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden voorrang. Voor gemeenten die deel uitmaken van een vervoerregio wordt hiervoor het tijdstip aangehouden waarop zij hun aanvraag indienden bij hun vervoerregio.

Waarom krijgen projecten die binnen een jaar kunnen worden uitgevoerd voorrang?

Dat levert snel een positief effect voor de verkeersveiligheid op. Ook kunnen daarmee snel maatregelen genomen worden die ten dienste staan aan de 1,5-metersamenleving, bijvoorbeeld het weghalen van onnodige paaltjes op of vlak naast fietspaden of het aanleggen van veilige voetgangersoversteekplaatsen.

Rijksbijdrage

Hoeveel rijksbijdrage kan mijn organisatie ontvangen?

Bij een succesvolle aanvraag kunnen organisaties een rijksbijdrage van maximaal 50% ontvangen.

Wordt er een minimum en/of maximum aan het bedrag per maatregel gesteld?

Per maatregel wordt gewerkt met een bandbreedte op basis van kostenkengetallen. Deze kostenkengetallen zijn opgesteld door Arcadis en getoetst bij medeoverheden. De bandbreedtes maken het mogelijk om rekening te houden met lokale omstandigheden. Mocht er toch sprake zijn van overschrijding van de bandbreedte dan moet dat goed worden onderbouwd.

Is er maximaal aantal projecten of een maximale subsidie per organisatie?

Nee, daar is geen maximum aan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden van de regeling.

Kunnen ook andere partijen mee betalen aan een maatregel?

Ja, dat kan zolang het niet gaat om andere rijkssubsidies of specifieke rijksuitkeringen. Het uitgangspunt is dat het Rijk, via de investeringsimpuls, 50% van de kosten financiert. Aanvragers zijn vrij in de manier waarop ze voor de overige 50% dekking vinden. Bij de aanvraag moet een sluitend dekkingsplan worden bijgevoegd.

Beoordeling

Wanneer krijg ik te horen of mijn aanvraag gehonoreerd is?

In de regeling is vastgelegd dat de minister van IenW binnen 13 weken na de sluitingstermijn van de call beslist op de aanvraag van de rijksbijdrage.

Is een beroep- en bezwaarprocedure mogelijk?

Ja, dat is mogelijk.

Uitvoering en vervolg

Wanneer mag de uitvoering beginnen? Direct na indienen voor subsidie, direct na de toekenning of direct na de sluiting van de call?

Dat maakt voor de aanvraag in principe niet uit. Je mag geen maatregelen indienen waarvan de uitvoering al is gestart voor de inwerkingtreding van de regeling (1 juli).

Welke monitorings- en rapportageverplichtingen zijn verbonden aan de rijksbijdrage?

Verantwoording van de besteding van de rijksbijdrage geschiedt voor provincies, gemeenten en vervoerregio’s volgens de sisa-systematiek. De waterschappen verantwoorden de besteding van de rijksbijdrage met een verslag van de uitgevoerde maatregelen en een financieel verslag. Aanvullend kunt u verzocht worden om deel te nemen aan een breed evaluatieonderzoek van het Ministerie van IenW. Uiterlijk 31 december 2022 moet het ministerie van IenW de evaluatie van de regeling hebben afgerond.

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.