Veelgestelde vragen

Alle informatie over de eerste tranche (2020-2021) vind jeop deze pagina.

Algemeen

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Deze rijksbijdrage wordt via meerdere tranches ingezet. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 is de eerste tranche. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is de tweede tranche.

Wie kan een aanvraag doen?

Een aanvraag voor rijksbijdrage voor het realiseren van een rijksbijdrage kan worden aangevraagd door gemeenten, provincies en waterschappen.

Wat is de stand van zaken betreft de eerste- en tweede tranche?

De aanvraagtermijnen van de eerste en tweede tranche zijn verstreken. Daarvoor kan geen aanvraag meer worden ingediend. Wegbeheerders die een rijksbijdrage hebben ontvangen, zijn aan de slag met de uitvoering van de maatregelen. Informatie over de eerste tranche vindt u hier. Voor de tweede tranche, klik hier.

Wat zijn de effecten van de eerste tranche?

De effectiviteit van de eerste tranche is onderzocht door SWOV. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

Wordt de tweede tranche geëvalueerd?

Ja. Deze evaluatie wordt op dit moment opgestart. De verwachting is dat deze in Q3 2023 gereed is. De resultaten worden dan openbaar.

Hoe kan ik op hoogte blijven van de laatste stand van zaken?

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via info@investeringsimpulsspv.nl. Op www.kennisnetwerkspv.nl is eveneens actuele informatie over de regeling en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid te vinden.

Ik heb uit de eerste en/of tweede tranche een rijksbijdrage ontvangen, maar het project is aangepast. Kan de beschikking worden gewijzigd?

In sommige gevallen is het mogelijk om de ontvangen rijksbijdrage in te zetten voor een andere locatie, project of maatregel. Lukt het niet om de maatregel/het project uit de beschikking uit te voeren, mail dan naar info@investeringsimpulsspv.nl. Dan zoeken we uit wat in uw situatie tot de mogelijkheden behoort.

Ik wil het Rijkslogo op een bouwbord plaatsen, kan dat?

Ja via Logo aanvragen | Inloggen | Rijkshuisstijl kun je het logo aanvragen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Vragen stellen kan per mail via info@investeringsimpulsspv.nl.

Derde tranche

Is er al meer bekend over de derde tranche?

De komende periode wordt de invulling van de derde tranche nader uitgewerkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vervoerregio Amsterdam. De tweede kamer wordt in het eerste kwartaal van 2024 over dit traject geïnformeerd. Houd deze website in de gaten voor de laatste informatie.

Verantwoording

Waarom moet u verantwoorden?

Door het invullen van de verantwoording controleren wij of besteding van de rijksbijdrage in lijn is met de regeling (en beschikking), en gaan wij of aan de andere voorwaarden van de regeling wordt voldaan.

Hoe moet ik verantwoording afleggen?

Dit gaat via de SiSa-systematiek (Single information, Single audit) en wordt eenmaal per kalenderjaar uitgevraagd aan uw organisatie. Meer informatie over de SiSa-systematiek is hier te vinden.

Waarover moet ik verantwoording afleggen?

Voor de regelingen Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (E20) en Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (E84) legt u verantwoording af over de totale bestede kosten, de eigen bijdrijage aan die kosten (de cofinanciering) en de voortgang per maatregelnummer. Per maatregel geeft u aan of deze volledig is uitgevoerd, en welk aantal (stuks of meters) is gerealiseerd.

Aan wie moet ik verantwoording afleggen?

Het verzoek voor het invullen van het SiSa-formulier ontvangt de contactpersoon van uw organisatie digitaal via het CBS, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na ontvangst wordt uw verantwoording over de regelingen Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (E20) en Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (E84) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedeeld.

Wanneer moet ik verantwoorden?

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen moeten hun verantwoordingsinformatie over 2022 uiterlijk 15 juli 2023 elektronisch aan het CBS verstrekken.

Waar moet ik op letten bij de verantwoording?

Het is belangrijk dat u de verantwoording zo compleet en juist mogelijk invult. Let er daarbij op dat de maatregelen waarover de verantwoording aflegt overeenkomen met de ontvangen beschikking en u 'totale besteding' en 'cofinanciering' op de juiste manier interpreteert. De 'Totale besteding' bestaat uit de som van de eigen bijdrage + de bijdrage van de provincie + de rijksbijdrage. De 'Cofinanciering' berekent u door de 'Totale besteding' te verminderen met de bestede rijksbijdrage.

Welke vragen moet ik beantwoorden bij het invullen van de verantwoording?

De invulwijzer en tips en tricks van de regeling staat op deze pagina.
  1.  Besteding: de totale besteding (rijksbijdrage en cofinanciering) aan de beschikte maatregelen in verantwoordingsjaar
  2. Cumulatieve besteding: de totale besteding (rijksbijdrage en cofinanciering) aan de beschikte maatregelen vanaf heteerste verantwoordingsjaar.
  3. Cumulatieve cofinanciering: De som van de uitgegeven cofinanciering vanaf het eerste verantwoordingsjaar. De cofinanciering bestaat uit de eigen bijdrage en de eventuele bijdrage van de provincie.
  4. Zijn alle maatregelen afgerond waarvoor de rijksbijdrage is ontvangen? Vul dan ‘Ja’ in, zo niet, vul dan ‘Nee’ in.
  5. Selecteer uit het keuzemenu de maatregelen welke aan uw organisatie zijn beschikt.
  6. Geef per geselecteerde maatregel aan of deze wel of niet volledig is uitgevoerd.
  7. Vul het aantal opgeleverde stuks of meters van de maatregel in.
  8. Open veld voor aanvullende toelichting. Dit is niet verplicht

Heeft u vragen over het verantwoorden?

Stuur een bericht aan info@investeringsimpulsspv.nl. Vanuit daar helpen wij u graag om de juiste verantwoordingsinformatie aan te leveren of de SiSa-systematiek verder te verduidelijken. Kijk ook eens op deze pagina, met daarop tips en tricks en de laatste informatie over de regeling.

Maakt een waterschap ook gebruik van de SiSa-systematiek voor het afleggen van de verantwoording?

Nee, waterschappen maken geen gebruik van de SiSa-systematiek, maar verantwoorden na afronding van de beschikking middels een financieel verslag.

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient het waterschap een verslag van de uitgevoerde maatregelen en een financieel verslag in. Aan de hand van dit verslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet verslag eruit? Het verslag bevat een overzicht van de uitgevoerde maatregelen waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in uw aanvraag van 2020 en/of 2022, en de feitelijke realisatie. Hoe ziet het financieel verslag eruit? Aan de hand van het financieel verslag geeft u een inzicht in de besteding van de rijksbijdrage dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de kosten. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een goedkeurende controleverklaring. Beide zijn opgesteld door een accountant, overeenkomstig het bijgaande controleprotocol van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het verslag en financieel verslag zendt u binnen 13 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat t.a.v. FIB-UDAC-F&I/team Subsidies Postbus 20906 2500 EX Den Haag, of per e-mail aan: postbusIBIsubsidies@minienw.nl.

Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 31 januari 2027 moeten zijn ingediend.
Investeringsimpuls-SPV

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij?
Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.