Vraag en antwoord

Op de pagina Vraag en antwoord vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de investeringsimpuls verkeersveiligheid.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Over de investeringsimpuls verkeersveiligheid en de tweede tranche

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. De middelen worden in meerdere tranches besteed. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 is de eerste tranche.

Is de eerste tranche geëvalueerd?

Ja, de eerste tranche is in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd. Daar zijn verschillende aanbevelingen uit voortgekomen. Bijvoorbeeld om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden en om voor de tweede tranche een koppeling te maken tussen de investeringsimpuls verkeersveiligheid en de regionale uitvoeringsagenda’s en risicogestuurde aanpak. De aanbevelingen uit de evaluatie worden zoveel mogelijk meegenomen in de tweede tranche.

Hoe blijf ik op de hoogte over de voortgang van de tweede tranche?

Via www.investeringsimpulsspv.nl zullen periodiek updates worden gegeven over de voortgang van de totstandkoming van de tweede tranche. Deze informatie zal ook worden verspreid via IPO, VNG, UvW, de vervoerregio’s en het Kennisnetwerk SPV.

Kan ik meedenken over het ontwerp van de tweede tranche?

Ja, medeoverheden kunnen meedenken en input leveren over het ontwerp. Hiervoor wordt een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen. Tijdens de zomer wordt de klankbordgroep ingericht. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de klankbordgroep, dan kunt u zich melden bij uw contactpersoon verkeersveiligheid bij UvW, vervoerregio’s, IPO of VNG. De deadline voor aanmeldingen is 2 augustus 2021.

Hoe ziet de planning voor de tweede tranche eruit?

Het Ministerie van IenW is gestart met het ontwerpen van de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid. In het derde kwartaal van 2021 wordt een aantal klankbordsessies met medeoverheden georganiseerd over het ontwerp. Het is nog niet te zeggen wanneer de tweede tranche precies wordt opengesteld. Naar verwachting zal dat in de loop van 2022 zijn.

Gaat het geld alleen naar infrastructurele maatregelen?

Binnen de investeringsimpuls is € 50 mln. opzijgezet voor innovatieve maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarbij kan gedacht worden aan projecten gericht op gedrag en technologie of experimenten vooruitlopend op definitieve inrichtingsmaatregelen. In 2021 moet helder worden op welke wijze dit geld beschikbaar komt.

Over de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Wordt de realisatietermijn voor één-jaarmaatregelen verschoven?

Ja. Een deel van de beschikte maatregelen moet, volgens de regeling, binnen een jaar worden uitgevoerd. Gebleken is dat dit niet in alle gevallen mogelijk is, mede vanwege de situatie rond COVID-19. Het ministerie van IenW werkt daarom aan een aanpassing van de regeling waardoor de uiterlijke realisatietermijn van deze zogeheten één-jaarsmaatregelen verschuift van 30 november 2021 naar eind 2022. Dit is in lijn met de door de Tweede Kamer ingediende motie daarover. De formele wijziging wordt naar verwachting rond medio september via de Staatscourant gepubliceerd. Tevens zal dit op www.investeringsimpulsSPV.nl bekend worden gemaakt. Vooruitlopend op de formele wijziging van de regeling, kan bij de planning van de maatregelen al rekening gehouden worden met de gewijzigde realisatietermijn.

Hoe is de menukaart tot stand gekomen?

De basis voor de menukaart vormen de maatregelen uit de factsheet “Snel van start met effectieve maatregelen” en de factsheet “Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen”. De initiële lijst is aangevuld met een aantal effectieve maatregelen, mede naar aanleiding van een consultatieronde met zo’n 40 medeoverheden.

Welke monitorings- en rapportageverplichtingen zijn verbonden aan de regeling?

Verantwoording van de besteding van de rijksbijdrage geschiedt voor provincies, gemeenten en vervoerregio’s volgens de sisa-systematiek. De waterschappen verantwoorden de besteding van de rijksbijdrage met een verslag van de uitgevoerde maatregelen en een financieel verslag. Aanvullend kunt u verzocht worden om deel te nemen aan een breed evaluatieonderzoek van het Ministerie van IenW. Uiterlijk 31 december 2022 moet het ministerie van IenW de evaluatie van de regeling hebben afgerond.

Is bezwaar en beroep mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking.

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is gehonoreerd?

Op 30 november 2020 zijn de beschikkingen verstuurd. Specifieke vragen over de aanvraag en de ontvangen beschikking kunnen naar: aanvraagspv@minienw.nl.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Dit kon tot en met 1 september 2020.

Voor welke maatregelen kon een rijksbijdrage worden aangevraagd?

Gebruik is gemaakt van een ‘menukaart’. Deze menukaart bevat infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. Deze maatregelen dragen effectief bij aan:
  • de doelstellingen van het SPV 2030;
  • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
  • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.
In de bijlage bij de regeling worden de maatregelen opgesomd. De maatregelen zijn uitgewerkt in het rapport kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls verkeersveiligheid (2020-2021).

Over de SiSa-verantwoording

Waar kan ik meer informatie vinden over SiSa (Single information, Single audit)?

Op www.rijksoverheid.nl/sisa. Op Definitief invulwijzer SiSa | Circulaire | Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de gevraagde indicatoren van deze regeling. U vindt hier een invulwijzer en een addendum bij de invulwijzer.

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij?
Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.