Vraag en antwoord

Op de pagina Vraag en antwoord vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de aanvraag investeringsimpuls verkeersveiligheid.

Daarnaast is een groot deel van de vragen behandeld tijdens de webinars op 22 juni en 29 juni. Wil je het webinars terugkijken? Download het webinar van 22 juni en en/of download het webinar van 29 juni.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Vragen stellen kan per mail via info@investeringsimpulsspv.nlof per telefoon 06 1116 4179. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Bij alle antwoorden geldt dat uiteindelijk de tekst van de regeling bepalend is.

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

De investeringsimpuls verkeersveiligheid is een regeling van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Met deze regeling kunnen gemeenten, waterschappen, vervoerregio’s en provincies een Rijksbijdrage van 50% krijgen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. In de regeling staat beschreven om welke maatregelen het gaat. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met IPO, VNG, Unie van Waterschappen en de vervoerregio’s.

Hoeveel geld is er beschikbaar via de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

De investeringsimpuls verkeersveiligheid heeft een looptijd tot 2030. Het Rijk heeft 500 miljoen euro gereserveerd. Het geld wordt in meerdere tranches toegekend. De eerste tranche loopt van 2020-2021. Voor deze tranche is 100 miljoen euro beschikbaar (wat neerkomt op 79 miljoen exclusief btw). Met dit geld draagt het Rijk voor 50% bij aan infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggende wegennet. In de bijlage bij de regeling is opgesomd om welke maatregelen het gaat. Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt in het rapport kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls verkeersveiligheid (2020-2021).

Toepasselijke maatregelen

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een rijksbijdrage?

Voor de eerste aanvraagronde (2020-2021) wordt gebruik gemaakt van een ‘menukaart’. Deze menukaart bevat infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. Deze maatregelen dragen effectief bij aan:
  • de doelstellingen van het SPV 2030;
  • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
  • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.
Alleen maatregelen van de menukaart komen in aanmerking voor een rijksbijdrage. In de bijlage bij de regeling worden de maatregelen opgesomd. De maatregelen zijn uitgewerkt in het rapport kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls verkeersveiligheid (2020-2021).

Hoe is de menukaart van subsidiabele maatregelen tot stand gekomen?

De basis voor de menukaart vormen de maatregelen uit de factsheet “Snel van start met effectieve maatregelen” en de factsheet “Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen”. De initiële lijst is aangevuld met een aantal effectieve maatregelen, mede naar aanleiding van een consultatieronde met zo’n 40 medeoverheden.

Is het nog mogelijk om extra maatregelen aan de menukaart toe te voegen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Mag ik afwijken van de menukaart?

Alleen maatregelen uit de menukaart komen in aanmerking voor een rijksbijdrage. Neem bij twijfel of een project conform één van de maatregelen uit de menukaart is, contact op met de helpdesk.

Als een groter project al gestart is, maar je kunt op basis van de investeringsregeling aanvullende maatregelen toevoegen, komen deze dan toch in aanmerking?

Zolang wordt voldaan aan de eisen die door de regeling worden gesteld, is dat mogelijk. Maatregelen waarvoor al een volledige dekking is te vinden in de begroting voor 2020 of 2021 van de ontvanger zijn bijvoorbeeld uitgesloten van een rijksbijdrage.

Aanvraagprocedure

Waar vind ik het aanvraagformulier?

Die vindt u op www.investeringsimpulsSPV.nl/aanvraag-doen. Gemeenten die aangesloten zijn bij een vervoerregio (VRA of MRDH) dienen hun aanvraag via de vervoerregio in met een aangepast aanvraagformulier. Kijk daarvoor op de website van de vervoerregio Amsterdam of op de website van Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Het ingevulde aanvraagformulier kan worden gemaild naar aanvraagSPV@minienw.nl. Gemeenten die aangesloten zijn bij een vervoerregio dienen hun aanvraag via de vervoerregio in. Aanvragen die voor 1 juli worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Dat kan van 1 juli tot en met 1 september 2020. Aanvragen die voor 1 juli worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een besluit ondertekend door een bevoegd bestuurder maar hoe werkt het met mandatering of machtiging?

In principe geschiedt ondertekening van het aanvraagformulier door een bevoegd bestuurder. Als het mandaat daarvoor ergens anders in de organisatie is belegd, dan is dat ook prima. Machtigen kan ook, bijvoorbeeld naar een externe partij die de subsidie namens een gemeente, provincie, waterschap of vervoerregio indient. Voeg in dat geval een machtigingsverklaring toe.

Waarom is aanvraagtermijn relatief kort en tijdens de zomerperiode?

Dat is om snel aan de slag te kunnen met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als het budget na de eerste aanvraagronde niet op is, kan de minister van IenW een tweede ronde organiseren. Ook komen er nog volgende tranches in de periode 2022-2030.

Welk criterium wordt gehanteerd?

De aanvragen worden gehonoreerd op basis van volgorde van binnenkomst totdat het plafond is bereikt. Hierbij hebben maatregelen die binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden voorrang. Voor gemeenten die deel uitmaken van een vervoerregio wordt hiervoor het tijdstip aangehouden waarop zij hun aanvraag indienden bij hun vervoerregio.

Waarom krijgen projecten die binnen een jaar kunnen worden uitgevoerd voorrang?

Dat levert snel een positief effect voor de verkeersveiligheid op. Ook kunnen daarmee snel maatregelen genomen worden die ten dienste staan aan de 1,5-metersamenleving, bijvoorbeeld het weghalen van onnodige paaltjes op of vlak naast fietspaden of het aanleggen van veilige voetgangersoversteekplaatsen.

Wat heb ik aanvullend nodig voor mijn aanvraag?

Onderdeel van uw aanvraag zijn in ieder geval een overzicht voor welke maatregelen u een rijksbijdrage aanvraagt, een planning, een begroting en uw organisatiegegevens. Het aanvraagformulier dient te ondertekend zijn door minimaal één bevoegd bestuurder, zoals een wethouder of gedeputeerde.

Komt er een tweede call (aanvraagronde) en is deze inhoudelijk gelijk aan de eerste call?

Als het rijksbijdrageplafond na de eerste call nog niet is bereikt, kan de minister een tweede call organiseren waarin de het resterende bedrag volgens dezelfde regels wordt verdeeld. Of er een tweede call komt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Rijksbijdrage

Welke kosten komen in aanmerking voor een rijksbijdrage?

In aanmerking komen uitvoeringskosten, zoals de diensten van een aannemer en infrastructurele kosten, zoals betontegels. Niet in aanmerking komen onder meer maatregelen die al in uitvoering zijn, personele kosten (of inhuur) voor de voorbereiding, grondaankopen en reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Is het mogelijk om een rijksbijdrage aan te vragen voor maatregelen waarvoor de financiering al rond is?

Nee, dat is niet mogelijk. De regeling is nadrukkelijk bedoeld als investeringsimpuls en dient ervoor om aanvullende maatregelen mogelijk te maken.

Hoeveel rijksbijdrage kan mijn organisatie ontvangen?

Bij een succesvolle aanvraag kunnen organisaties een rijksbijdrage van maximaal 50% ontvangen.

Wordt er een minimum en/of maximum aan het bedrag per maatregel gesteld?

Per maatregel wordt gewerkt met een bandbreedte op basis van kostenkengetallen. Deze kostenkengetallen zijn opgesteld door Arcadis en getoetst bij medeoverheden. De bandbreedtes maken het mogelijk om rekening te houden met lokale omstandigheden. Mocht er toch sprake zijn van overschrijding van de bandbreedte dan moet dat goed worden onderbouwd.

Is er maximaal aantal projecten of een maximale subsidie per organisatie?

Nee, daar is geen maximum aan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden van de regeling.

Kunnen ook andere partijen mee betalen aan een maatregel?

Ja, dat kan zolang het niet gaat om andere rijkssubsidies of specifieke rijksuitkeringen. Het uitgangspunt is dat het Rijk, via de investeringsimpuls, 50% van de kosten financiert. Aanvragers zijn vrij in de manier waarop ze voor de overige 50% dekking vinden. Bij de aanvraag moet een sluitend dekkingsplan worden bijgevoegd.

Kostenraming en dekkingsplan

Mag het sluitend dekkingsplan bestaan uit bijdragen/subsidies die nog niet definitief zijn toegekend?

Ja, dat mag.

Per maatregel moet er een sluitend dekkingsplan worden aangeleverd maar hoe werkt het met maatregelen die onderdeel zijn van grotere projecten?

Per maatregel waarvoor een rijksbijdrage wordt aangevraagd, moet worden aangegeven hoe deze wordt begroot en gefinancierd. (Het kostenkengetallen-rapport is daarbij behulpzaam en geeft aan, binnen bandbreedtes, wat maatregelen mogen kosten.) Tevens zal verantwoording per maatregel moeten worden afgelegd. Hier kan niet vanaf worden geweken omdat een maatregel valt binnen een groter project.

Hoe gedetailleerd moet de kostenraming opgegeven worden? Is het mogelijk om daarvoor de kostenkengetallen uit het Arcadis-rapport in te vullen?

In principe dient een eigen kostenraming te worden opgesteld. Voor het opstellen van de raming kan gebruik gemaakt worden van het rapport van Arcadis en het prijzenboek, dat als bijlage bij het rapport zit. Beide staan op de website. De bandbreedtes rond de kostenkengetallen (-40% tot +40%) vormen de basis voor de beoordeling van de kosten per maatregel. Bij overschrijding van de kostenkengetallen (afwijking van meer dan 40%) moet altijd een onderbouwing worden gegeven. Dan kijken we extra kritisch mee. Tevens kan dan contact opgenomen worden met de aanvrager.

Beoordeling

Door wie en hoe worden projecten beoordeeld?

Leidend is het principe dat de aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Waarbij projecten die binnen een jaar na het verlenen van de rijksbijdrage kunnen worden uitgevoerd, voorrang krijgen. Daarnaast worden de aanvragen getoetst: zowel op volledigheid (zoals: is alle benodigde informatie bijgevoegd) als inhoudelijk (zoals: in hoeverre passen de maatregelen binnen de menukaart, wordt er voldaan aan de cofinancieringseis, zijn eventuele onderbouwing van afwijkingen adequaat, zijn de planningen reëel). Deze toetsing zal plaatsvinden door IenW, evt. na raadpleging van experts.

Wordt bij toekenning mijn hele aanvraag goedgekeurd of kan het zijn dat ik slechts voor een gedeelte van de ingediende maatregelen een rijksbijdrage krijg?

Het streven is om de volledige aanvraag toe te kennen, mits deze volledig aan de voorwaarden voldoet. Als het plafond daarvoor niet toereikend is, kan het voorkomen dat slechts een deel van de aanvraag wordt toegekend.

Wanneer krijg ik te horen of mijn aanvraag gehonoreerd is?

Het Ministerie van IenW streeft er naar de aanvragen van deze aanvraagronde binnen zes weken na sluiting van de aanvraagtermijn te beoordelen.

Is een beroep- en bezwaarprocedure mogelijk?

Ja, dat is mogelijk.

Uitvoering en vervolg

In welke fase moet het plan voor een maatregel zijn om deze in te mogen dienen?

Dat maakt voor de aanvraag in principe niet uit, zolang de uitvoering nog niet gestart is voor de inwerkingtreding van de regeling (1 juli). Wel moet alle gevraagde informatie over de maatregel worden aangeleverd en moet worden voldaan aan de overige eisen zoals de cofinancieringseis.

Wat is de uitvoeringstermijn voor de maatregelen die een rijksbijdrage krijgen?

Dat is afhankelijk van uw aanvraag. De aanvraag voor projecten die binnen een jaar worden uitgevoerd (deel II van het aanvraagformulier), moeten binnen een jaar naar toekenning van de rijksbijdrage gereed zijn. Alle andere maatregelen (deel III van het aanvraagformulier) dienen uiterlijk op 31 december 2025 uitgevoerd te zijn.

Wanneer mag de uitvoering beginnen? Direct na indienen voor subsidie, direct na de toekenning of direct na de sluiting van de call?

Dat maakt voor de aanvraag in principe niet uit. Je mag geen maatregelen indienen waarvan de uitvoering al is gestart voor de inwerkingtreding van de regeling (1 juli).

Welke monitorings- en rapportageverplichtingen zijn verbonden aan de rijksbijdrage?

Verantwoording van de besteding van de rijksbijdrage geschiedt voor provincies, gemeenten en vervoerregio’s volgens de sisa-systematiek. De waterschappen verantwoorden de besteding van de rijksbijdrage met een verslag van de uitgevoerde maatregelen en een financieel verslag. Aanvullend kunt u verzocht worden om deel te nemen aan een breed evaluatieonderzoek van het Ministerie van IenW. Uiterlijk 31 december 2022 moet het ministerie van IenW de evaluatie van de regeling hebben afgerond.

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.