Veelgestelde vragen

Alle informatie over de eerste tranche (2020-2021) vind jeop deze pagina.

Algemeen

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Vragen stellen kan per mail via info@investeringsimpulsspv.nl.

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Deze rijksbijdrage wordt via meerdere tranches ingezet. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 is de eerste tranche. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is de tweede tranche.

Ik wil het Rijkslogo op een bouwbord plaatsen, kan dat?

Ja via Logo aanvragen | Inloggen | Rijkshuisstijl kun je het logo aanvragen.

Tweede tranche

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

In het Stroomschema aanvraagprocedure is stapsgewijs toegelicht hoe een aanvraag kan worden ingediend. Daarnaast kan het voorbeeld-aanvraagformulier handvatten bieden bij het invullen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kun je tot en met 1 oktober 2022 sturen naar: aanvraagSPV@minienw.nl. Per e-mail heeft de voorkeur, maar per post is ook mogelijk: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat IBI F&I team Subsidies Postbus 20906 2500 EX DEN HAAG.

Hoe is de tweede tranche tot stand gekomen?

  • De contouren van de tweede tranche zijn bepaald op basis van verschillende bijeenkomsten met een klankbordgroep van gemeenten en provincies. Het verslag van deze klankbordgroep vind je hier.
  • De ontwerpregeling is ter consultatie aangeboden aan IPO, VNG, de Vervoerregio’s en de Unie van Waterschappen.
  • Medio april 2022 is de regeling voor reactie aangeboden aan de Tweede Kamer (een zogeheten voorhangprocedure). Daarna volgt publicatie in de Staatscourant.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor de tweede tranche?

Voor de tweede tranche is € 100 mln. beschikbaar. Hiermee draagt het Rijk voor maximaal 50% bij aan infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen.

Zijn er voorwaarden verbonden aan de cofinanciering van de maatregelen?

Cofinanciering betreft de eigen bijdrage aan de maatregel en de eventuele externe financiering door andere partijen (bijvoorbeeld van de provincie bij een aanvraag van een gemeente) tezamen. Hoe de cofinanciering precies wordt vormgegeven, is aan de aanvrager. De cofinanciering dient in ieder geval 50% van de maatregel te zijn. De rijksbijdrage kan nooit meer dan zijn dan 50%. Wel kan dit minder zijn.

Op welke belangrijke punten wijkt de tweede tranche af van de eerste tranche?

  • Om een aanvraag te kunnen doen, moet de aanvrager beschikken over een risicoanalyse. Zonder risicoanalyse kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
  • De verdeelsleutel is aangepast. Bij de eerste tranche werd gewerkt met het molenaarsprincipe (“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”). Bij de tweede tranche is de maximale rijksbijdrage bepaald op basis van het aantal km wegen in beheer van gemeenten, provincies en waterschappen.
  • Een aantal maatregelen is toegevoegd aan de menukaart van de regeling, bijvoorbeeld de aanleg van fietsstraten.

Is de aanvraag voor een rijksbijdrage inclusief of exclusief btw?

De aanvraag voor een rijksbijdrage is exclusief btw. Let op: in de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (bijlage 2) is de maximale rijksbijdrage per overheid inclusief btw opgenomen. De maximale rijksbijdrage per overheid exclusief btw is hier te vinden. De betaalde btw kan worden teruggevraagd bij het btw-compensatiefonds.

Waarom moet een risicoanalyse bij de aanvraag aanwezig zijn?

  • In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 staat de risicogestuurde aanpak centraal. Om hier invulling aan te geven, is afgesproken dat wegbeheerders risicoanalyses en uitvoeringsagenda’s opstellen.
  • Om de risicogestuurde aanpak van het SPV 2030 een stap verder te brengen, is bij de tweede tranche het hebben van een risicoanalyse verplicht. Zonder risicoanalyse kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
  • Bij de aanvraag wordt ook gevraagd of er een uitvoeringsagenda beschikbaar is. Op dit moment beschikt minder dan 50% van de gemeenten over een uitvoeringsagenda. Mocht er nog geen uitvoeringsagenda beschikbaar zijn, dan kan bij het indienen van de aanvraag worden aangegeven wanneer de uitvoeringsagenda gereed zal zijn. Het streven is dat men uiterlijk 31 december 2023 de uitvoeringsagenda’s gereed heeft.
  • Zie ook ‘vraag en antwoord’ Ondersteuning gemeenten bij het opstellen van een risicoanalyse en uitvoeringsagenda.

Wie kunnen een aanvraag doen?

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een aanvraag doen. Voor gemeenten die vallen onder een vervoerregio geldt dat de aanvraag via de betreffende vervoerregio wordt gedaan.

Wanneer weet ik of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Je ontvangt de beschikking tot verlening van de rijksbijdrage uiterlijk 13 weken na het indienen van uw aanvraag.

Wanneer moet minimaal gestart worden met de uitvoering van de maatregelen die zijn aangevraagd?

Er is geen startdatum vastgesteld voor de uitvoering van de maatregelen. De startdatum kun je zelf bepalen. De aangevraagde maatregelen dienen wel uiterlijk 31 december 2027 gerealiseerd te zijn.

Wanneer moeten de maatregelen uiterlijk worden gerealiseerd?

Alle maatregelen waarvoor een rijksbijdrage is verstrekt, moeten uiterlijk op 31 december 2027 zijn gerealiseerd.

Hoe vindt de verantwoording plaats?

Verantwoording van de besteding van de rijksbijdrage geschiedt jaarlijks volgens de SiSa-systematiek. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Single information, Single audit (SiSa) | Financiën gemeenten en provincies | Rijksoverheid.nl.

Kan een wegbeheerder een rijksbijdrage aanvragen, anders dan voor de eigen wegen en fietspaden?

Gemeentes, provincies en waterschappen kunnen een rijksbijdrage aanvragen voor de eigen wegen en fietspaden in beheer. Een provincie kan bijvoorbeeld niet namens een gemeente een aanvraag indienen. Voor stadsregio’s gelden afwijkende voorwaarden.

Ondersteuning gemeenten bij het opstellen van een risicoanalyse en uitvoeringsagenda

Hoe lang loopt het ondersteuningstraject?

Het ondersteuningstraject loopt tot uiterlijk 1 december 2022, of eindigt eerder als het gereserveerde budget benut is. Tot half augustus 2022 richt het expertteam zich op vragen met betrekking tot de risicoanalyse. Vanaf half augustus 2022 wordt ook ondersteuning geboden bij het opstellen van uitvoeringsagenda’s. De ondersteuning bij het opstellen van risicoanalyse heeft echter wel voorrang, gezien de subsidievoorwaarden van de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid (regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023). Om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage in het kader van deze regeling moet je namelijk beschikken over een risicoanalyse.

Wie levert de ondersteuning?

De ondersteuning wordt geleverd door het expertteam SPV dat wordt gevormd door adviseurs van de adviesbureaus Antea Group en ARUP.

Hoeveel ondersteuning kan het expertteam per gemeente aanbieden?

Het expertteam kan per gemeente maximaal twee dagdelen ondersteuning bieden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de gemeente zich ook minimaal twee dagdelen inzet voor het opstellen van een risicoanalyse of een uitvoeringsprogramma.

Waarbij wordt ondersteuning verleend?

Het gaat om ondersteuning bij het opstellen van een risicoanalyse en een uitvoeringsagenda. Welke vorm van ondersteuning het beste bij uw situatie past stemt het expertteam graag met je af. Het expertteam kan bijvoorbeeld een lightversie van de risicoanalyse leveren en samen met je de verkeersveiligheidsrisico’s binnen uw gemeente prioriteren. Ook kunnen zij je ondersteunen bij het opstellen van een vormtoets van (een deel van) je wegennet, waarbij je wegen op hoofdlijn worden getoetst aan ‘Duurzaam Veilig inrichtingskenmerken’. Wellicht heb je zelf al een concept risicoanalyse. Het expertteam kan je dan van feedback voorzien of je helpen om bepaalde onderdelen verder uit te werken.

Wat gebeurt er nadat ik een ondersteuningsaanvraag heb ingediend?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, neemt het expertteam telefonisch contact met je op om de ondersteuningsvraag samen met je door te nemen. Indien het expertteam je telefonisch niet kan bereiken, zal een e-mail aan je verzonden worden voor het inplannen van een belafspraak. Het expertteam stemt dan samen met je af welke ondersteuning het beste bij je situatie past. In dit gesprek wordt ook een planning besproken.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor ondersteuning bij een risicoanalyse en uitvoeringsagenda?

Je kunt een aanvraag doen voor ondersteuning door dit formulier in te vullen.

Welke eisen worden er gesteld aan de risicoanalyse en de uitvoeringsagenda's?

Er worden geen eisen gesteld aan de risicoanalyses en uitvoeringsagenda’s. Meer informatie over risicoanalyses en uitvoeringsagenda’s is te vinden op www.kennisnetwerkSPV.nl. Een risicoanalyse en uitvoeringsagenda kunnen ook in regionaal verband worden opgesteld.
Investeringsimpuls-SPV

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij?
Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.