Vraag en antwoord

Op de pagina Vraag en antwoord vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de investeringsimpuls verkeersveiligheid.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Over de SiSa-verantwoording

Waar kan ik meer informatie vinden over SiSa (Single information, Single audit)?

Op www.rijksoverheid.nl/sisa. Op Definitief invulwijzer SiSa | Circulaire | Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de gevraagde indicatoren van deze regeling. U vindt hier een invulwijzer en een addendum bij de invulwijzer.

Over de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Hoe is de menukaart tot stand gekomen?

De basis voor de menukaart vormen de maatregelen uit de factsheet “Snel van start met effectieve maatregelen” en de factsheet “Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen”. De initiële lijst is aangevuld met een aantal effectieve maatregelen, mede naar aanleiding van een consultatieronde met zo’n 40 medeoverheden.

Welke monitorings- en rapportageverplichtingen zijn verbonden aan de regeling?

Verantwoording van de besteding van de rijksbijdrage geschiedt voor provincies, gemeenten en vervoerregio’s volgens de sisa-systematiek. De waterschappen verantwoorden de besteding van de rijksbijdrage met een verslag van de uitgevoerde maatregelen en een financieel verslag. Aanvullend kunt u verzocht worden om deel te nemen aan een breed evaluatieonderzoek van het Ministerie van IenW. Uiterlijk 31 december 2022 moet het ministerie van IenW de evaluatie van de regeling hebben afgerond.

Is bezwaar en beroep mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking.

Wanneer hoor ik of mijn aanvraag is gehonoreerd?

Op 30 november 2020 zijn de beschikkingen verstuurd. Specifieke vragen over de aanvraag en de ontvangen beschikking kunnen naar: aanvraagspv@minienw.nl.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Dit kon tot en met 1 september 2020.

Voor welke maatregelen kon een rijksbijdrage worden aangevraagd?

Gebruik is gemaakt van een ‘menukaart’. Deze menukaart bevat infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen die risicogestuurd en bewezen (kosten)effectief zijn. Deze maatregelen dragen effectief bij aan:
  • de doelstellingen van het SPV 2030;
  • het duurzaam veiliger inrichten van gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen en fietspaden;
  • de aanpak van de belangrijkste risico’s binnen het verkeerssysteem en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (oudere) fietsers.
In de bijlage bij de regeling worden de maatregelen opgesomd. De maatregelen zijn uitgewerkt in het rapport kostenkengetallen menukaart investeringsimpuls verkeersveiligheid (2020-2021).

Over de investeringsimpuls verkeersveiligheid

Gaat het geld alleen naar infrastructurele maatregelen?

Binnen de investeringsimpuls is € 50 mln. opzijgezet voor innovatieve maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarbij kan gedacht worden aan projecten gericht op gedrag en technologie of experimenten vooruitlopend op definitieve inrichtingsmaatregelen. In 2021 moet helder worden op welke wijze dit geld beschikbaar komt.

Wanneer start een volgende regeling?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Door deze “Rijksverdubbelaar” kan er voor € 1 miljard extra worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet in de periode 2020-2030.

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.