Uitleg aanvraagprocedure

De procedure om een rijksbijdrage aan te vragen bestaat uit vijf stappen.
Bekijk het schema hieronder voor toelichting op de stappen.

Stappen in de aanvraagprocedure

Klik op een van de stappen voor meer informatie.

Voorbereiden
Opstellen aanvraag
Indienen aanvraag
Beoordeling aanvraag
Uitvoering en verantwoording

Stap 1 – Voorbereiden

 • Lees de voorwaarden voor het doen van een aanvraag in deRegeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023.
 • Zorg ervoor dat een risicoanalyse aanwezig is. Zonder risicoanalyse kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
 • Ondersteuning bij het opstellen van een risicoanalyse is mogelijk. Doe een aanvraag voor ondersteuning via hetformuliervan KennisnetwerkSPV. Het expertteam zal binnen 2 werkdagen telefonisch contact opnemen. Afgestemd wordt welke vorm van ondersteuning gewenst is en welke planning er wordt aangehouden.
 • Vragen? Kijk op de pagina vraag en antwoord of je vraag daar wordt beantwoord. Staat de vraag daar niet bij, dan kun je de vraag mailen naar info@investeringsimpulsspv.nl.

Aanvraagprocedure - stap 1

Aanvraagprocedure - stap 2

Stap 2 – Opstellen aanvraag

 • Bekijk de menukaart inbijlage 1 bij de regelingom te zien welke maatregelen in aanmerking komen voor de rijksbijdrage.
 • Bekijk het rapportKostenkengetallen menukaart Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023om de kosten te bepalen van de maatregelen waarvoor een rijksbijdrage wordt aangevraagd. Alleen de infrastructurele- en uitvoeringskosten komen in aanmerking voor een rijksbijdrage.
 • Het Rijk draagt ten hoogste 50% bij aan de maatregelen van de menukaart. Zorg ervoor dat de cofinanciering, dat wil zeggen de eigen bijdrage én eventuele externe financiering tezamen, is geregeld.
 • De maximaal beschikbare rijksbijdrage is per medeoverheid vooraf vastgesteld. Raadpleegbijlage 2 van de regelingom de maximaal beschikbare rijksbijdrage (inclusief btw) per medeoverheid te bekijken. De aanvraag voor een rijksbijdrage is exclusief btw. Hiervindt je de maximaal beschikbare rijksbijdrage exclusief btw. De rijksbijdrage die wordt verleend, kan niet hoger zijn dan het vooraf vastgestelde bedrag.

Stap 3 – Indienen aanvraag

 • Bekijk het voorbeeld-aanvraagformulier.
 • Ga naarAanvraag doenen vul het aanvraagformulier in.
 • Elke aanvrager dient maximaal één aanvraag in, waarin alle gewenste maatregelen worden genoemd.
 • Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
 • Indienen kan vanaf 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022.


Aanvraagprocedure - stap 3
Aanvraagprocedure - stap 4

Stap 4 – Beoordeling aanvraag

 • Het ministerie van IenW beoordeelt alle aanvragen op inhoud en volledigheid.
 • Je ontvangt de beschikking tot verlening van de rijksbijdrage uiterlijk 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • De betaling geschiedt waar mogelijk binnen 6 weken na verzending van de beschikking, maar uiterlijk op 1 april 2023. Een voorschot van 100% wordt uitgekeerd.

Stap 5 – Uitvoering en verantwoording

 • Alle maatregelen moeten uiterlijk 31 december 2027 zijn gerealiseerd.
 • De besteding van de rijksbijdrage moet jaarlijks worden verantwoord volgens deSiSa systematiek.

Aanvraagprocedure - stap 5

Heb je nog vragen? Raadpleeg de Vraag en antwoord-pagina of neem contact op met de Helpdesk Investeringsimpuls SPV.