Nieuwsbrief maart 2024

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2024. Dit is de eerste nieuwsbrief in een reeks om meer informatie te verschaffen over de derde tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid.

Inventarisatie van de uitgevoerde maatregelen van de eerste tranche

Het is inmiddels drie jaar geleden dat provincies, gemeenten en waterschappen zijn gestart met de uitvoering van maatregelen uit de eerste tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Een groot deel hiervan betrof de kortetermijnmaatregelen welke voor het einde van 2022 uitgevoerd moesten zijn. De komende maanden gaat IenW inventariseren welke maatregelen gereed zijn, zodat er tijdig inzicht ontstaat in de terugbetaalde middelen. Terugbetaalde middelen kunnen bij de volgende tranche opnieuw worden toegekend aan medeoverheden als bijdrage aan kosteneffectieve maatregelen. Uw organisatie kan hiervoor binnenkort een informatieverzoek ontvangen. Wij adviseren u om de gevraagde informatie vast op te zoeken om de doorlooptijd te versnellen. Benieuwd of uw organisatie hier onder valt? In deze lijst is een overzicht opgenomen.

Evaluaties tweede tranche

Om de effectiviteit van de investeringsimpuls te vergroten, hebben we de tweede tranche laten evalueren. Uit deze evaluatie is veel waardevolle informatie gekomen, zoals redenen waarom medeoverheden twijfelen om een aanvraag te doen. De evaluator heeft ons enkele aanbevelingen meegegeven, waaronder het advies om vroegtijdig en duidelijk te communiceren over de spelregels. Daarnaast heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) de verwachte kostenbesparing en effectiviteit van de maatregelen van de eerste en tweede tranche berekend. Zo zag SWOV dat er in totaal over een periode van 30 jaar naar schatting 15 doden en 183 ernstig verkeersgewonden zullen worden vermeden. Omgerekend betekent dit dat iedere investering van 1000 euro een besparing van 1700 euro oplevert. De uitkomsten van de rapporten van Goudappel en SWOV worden meegenomen bij de invulling van de derde tranche. Klik hier voor de evaluatie van de tweede tranche en hier voor het onderzoek van SWOV.

Stand van zaken derde tranche

In deze nieuwsbrief willen we u tevens informeren over de stand van zaken rondom de derde tranche. De invulling van de derde tranche komt tot stand in samenwerking met onze partners Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vervoerregio Amsterdam (VRA).

Menukaart
De derde tranche is wederom gericht op bewezen effectieve infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid doen verbeteren. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een aanvraag doen voor de maatregelen die zijn opgenomen in de menukaart. Momenteel zijn we bezig met het actualiseren van de menukaart en de kostenkengetallen. In de nieuwe menukaart zullen enkele nieuwe effectieve maatregelen worden toegevoegd, zoals het wegtype gebiedsontsluitingsweg 30km/u (GOW‐30).

Aanvraagtijdvakken
De derde tranche zal een langere looptijd hebben dan eerdere tranches, omdat er gebruik wordt gemaakt van aanvraagtijdvakken. Hierdoor kunnen medeoverheden het tijdvak kiezen dat goed aansluit bij hun eigen beleids‐ en begrotingscyclus. Voor ieder aanvraagtijdvak gelden dezelfde spelregels.

Verdeelsleutel
Er wordt verkend of naast het aantal kilometer wegen in beheer ook het aantal kilometer fietspad in beheer kan worden meegenomen in de bepaling van het plafondbedrag per medeoverheid.

De Kamer is geïnformeerd over de doorontwikkeling investeringsimpuls op 28 maart 2024. Klik hier voor meer informatie.

Praktijkverhalen

Om de nieuwste tranche zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden zullen naast de nieuwsbrieven ook een reeks praktijkverhalen gepubliceerd worden. Praktijkverhalen zijn artikelen waarmee inzicht wordt gegeven in de ervaringen met en effecten van de investeringsimpuls. Deze kunnen gebruikt worden als voorbeeld en inspiratiebron voor een eigen aanvraag. De eerste staat al online! Klik hier om het eerste verhaal over Tom Vermue van Gemeente Valkenswaard te lezen. Heeft u zelf een leuke bijdrage voor een praktijkverhaal? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via aanvraagspv@minienw.nl!

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen via de mail? Stuur dan een bericht naar info@investeringsimpulsspv.nl