Verkeersveiligere schoolzone in Waalre door investeringsimpuls SPV

Waalre is een kleine gemeente met 17.000 inwoners, maar is ingeklemd tussen de grotere gemeenten Valkenswaard en Eindhoven. Dat heeft grote impact op de verkeersveiligheid in Waalre, maar ook op de mobiliteitsstructuur. Dankzij de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is de verkeerssituatie in de schoolzone in het centrum van Waalre nu een stuk overzichtelijker en veiliger. Robin Meylaers, beleidsadviseur Verkeer en Mobiliteit bij gemeente Waalre, vertelt alles over de maatregelen.

Volgens Meylaers zijn de vele ongelijkwaardige kruisingen met de daarbij behorende verschillende voorrangssituaties, zoals aan de Bannenberglaan, problematisch op gebied van verkeersveiligheid. Dit zijn kruisingen met onduidelijke in- en uitritconstructies, bijvoorbeeld naar een woonerfgebied. “Daardoor was het voor fietsers en voetgangers niet altijd duidelijk wie er voorrang heeft en wie niet”, zo licht Robin toe. “Vooral op de schoolgaande route was dat een probleem. De gemeente zette de investeringsimpuls onder andere in voor het verkeersveiliger maken van deze ongelijkwaardige kruisingen. De snelheid was al eerder verlaagd naar 30km per uur, maar nu is ook de inrichting daarop aangepast. Onder andere met een verhoogd zebrapad, drempels en wegversmallingen.”

Integrale aanpak

Er waren in deze schoolzone niet alleen onduidelijke voorrangssituaties. Het wegdek was er al langer slecht aan toe, de stoepen en parkeerplaatsen waren van slechte kwaliteit en niet goed toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen in rolstoel. Ook dat heeft de gemeente allemaal aangepakt. “We kijken altijd integraal naar dit soort projecten vanuit de vier disciplines water, verkeer, civiel en groen. In dit geval waren die gelijkwaardige kruisingen en toegankelijke voetpaden heel belangrijk om de verkeersveiligheid te garanderen. Maar door de subsidie konden we veel meer doen. We hebben ook het groen en een bestaand zebrapad aangepakt en een mooier straatbeeld gecreëerd. In totaal trokken we voor de gehele metamorfose een veel groter budget uit, waarin we de rijksbijdrage van de investeringsimpuls meenamen.”

Subsidieaanvraag

In het team Openbare ruimte, binnen gemeente Waalre, houden meerdere mensen zich bezig met subsidieaanvragen. Zij kijken waar subsidiemogelijkheden liggen en welke er allemaal beschikbaar zijn. Op de vraag of het lastig is voor een kleinere gemeente om subsidies aan te vragen, antwoordt Meylaers: “Met de mankracht die we hebben, proberen we toch altijd gebruik te maken van de beschikbare subsidiemogelijkheden, zoals de investeringsimpuls SPV. Maar er komt bij zo’n aanvraag zeker veel kijken en dat kost een hoop tijd. Ik heb net ook weer de jaarlijkse verkeersveiligheidssubsidie aangevraagd. Daarmee kunnen scholen meedoen met de verkeersveiligheidscampagnes die vanuit het Rijk gesubsidieerd worden. Soms duurt zo’n aanvraag lang, maar het is wel fijn dat dit soort subsidies er zijn.”

Mobiliteitsvisies

Er gebeurt namelijk veel in Waalre op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit en dat kost veel geld, zo laat Meylaers weten. De regio heeft een regionale mobiliteitsvisie, met daarin korte- en lange termijn maatregelen. Daarnaast werkt gemeente Waalre samen met verschillende gemeenten. Deze gemeenten hebben stuk voor stuk ook nog een eigen mobiliteitsvisie, die ze gezamenlijk weer met elkaar afstemmen. Volgens Meylaers bespreekt de gemeenteraad van Waalre het eigen mobiliteitsplan in maart 2024. Daarna moet het plan nog worden goedgekeurd.

“Een belangrijk vraagstuk in deze mobiliteitsvisie – waar verkeersveiligheid onderdeel van is – is de zogenaamde W-categorisering op het volgende deel van het nu aangepakte traject. Daarmee kunnen wij een bepaald wegbeeld ‘creëren’. Kiezen we voor een doorstroomweg met een maximum snelheid van 30km p/u (GOW-30) of een 60km-zone (ETW-60)? Oftewel: willen we de fietser óp de weg, of juist van de weg áf? En wat betekent dat dan voor het uitvoeringsprogramma in de toekomst? Met deze vragen zijn we nu volop bezig. Maar er lopen ook nog andere mobiliteitsprojecten waar we al langer aan werken. Daarbij kijken we uiteraard ook naar de verkeersveiligheid. Voor een kleine gemeente zijn we zeker ambitieus!”

Auto uit de straat, fietser op de rijbaan

Als voorbeeld geeft Meylaers de nieuwe N69. “In de oude situatie moest het verkeer recht door Valkenswaard en Waalre heen, via de Eindhovenseweg. Door de aanleg van de N69 is dat niet meer het geval. Sinds de nieuwe weg klaar is, zien we in Waalre een afname van de drukte op de verkeersassen. We zijn op deze locatie van 21.000 naar 13.000 voertuigen per etmaal gegaan. Het nadeel is wel dat als de N69 of de A2 dichtslibt, dat wij dan een toename in het verkeer door onze verkeersassen zien. Dat willen we natuurlijk niet, want dat vergroot de kans op verkeersonveilige situaties. Daarom gaan we de verkeerssituatie in de centra van Waalre en Aalst ook opnieuw inrichten.” Het moet volgens Robin een onaantrekkelijke route worden voor doorgaand verkeer, en juist aantrekkelijk voor de lokale bewoners. Daarnaast werkt de gemeente Waalre aan de Eindhovenseweg. Meylaers: “Een gedeelte van deze weg loopt door het centrum van Waalre. Dat wordt ook een 30km-zone.”

Een verkeersveiliger gevoel

Het project in de schoolzone is net klaar, dus meetbare effecten van de verkeersveiligere kruisingen zijn er nog niet. Toch kreeg de gemeente al veel positieve reacties vanuit de omgeving, zegt Meylaers. “Het gebied ziet er mooier en overzichtelijker uit en het geeft mensen een verkeersveiliger gevoel.”

Met de derde tranche is hij op dit moment nog niet bezig, maar daar gaat de gemeente Waalre zeker naar kijken wanneer deze ter beschikking komt. “Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat die derde tranche van de investeringsimpuls precies inhoudt. Als het goed is, horen we daar binnenkort meer over.” Maar, zo geeft Meylaers aan: “Het is altijd goed om bij een project te kijken naar de veiligheid in een straat. Bij de herinrichting van de schoolzone waren herstellingen aan de wegen sowieso al nodig. Dat we, mede door de investeringsimpuls, daar dan ook de veiligheid aan kunnen koppelen, is heel mooi voor het algemeen maatschappelijk belang.”